กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/480
ชื่อเรื่อง: ผลการให้คำปรึกษาตามทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสด้วยเทคนิคการสร้างทรรศนะใหม่ใต้จิตสำนึกแบบองค์รวมและเทคนิคการวางแผนอนาคตต่อความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effect of neuro-linguistic programming counseling on clobal unconscious reframing and future planner techniques for antiretroviral adherence of people living with HIV-AIDS
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จุฑามาศ แหนจอน
พวงทอง อินใจ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: จิตใต้สำนึก
ทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี - - การใช้ยา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี - - การให้คำปรึกษา
สารต้านไวรัส
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/480
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น