กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/474
ชื่อเรื่อง: อุบัติเหตุและภยันตรายต่าง ๆ ของผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2538-2542
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Accidents and trauma in emergency and Accident Department during 1995-1999, Health Science Center Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เวธกา กลิ่นวิชิต
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: การพยาบาลฉุกเฉิน
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
บริการทางการแพทย์
ผู้ป่วย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
อุบัติเหตุ
วันที่เผยแพร่: 2544
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบย้อนหลัง (retropective research) มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสภาพของผู้ป่วยและสาเหตที่ได้รับอุบัติเหตุของผู้ป่วยที่มารับบริการยังแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บันทึกประจำวันผู้ป่วยที่มารับบริการยังแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างปี พ.ศ. 2538-2542 จำนวน 1,840 ราย ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย จากประชากร 24,207 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นแบบบันทึกสถานภาพและสาเหตุของความเจ็บป่วยจากการได้รับอุบัติเหตุและภยันตรายซึ่งเป็นแบบบันทึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ 1) สถานภาพทั่วไปของผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุและภยันตราย 2) สาเหตุของความเจ็บป่วยจากการได้รับอนุมัติและภยันตราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย 1. สถานภาพทั่วไปโดยรวมของผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุและภยันตราย และ มารับบริการยังแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิก ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ช่วงวัยที่มารับบริการมากที่สุดคือ วัยผู้ใหญ่ รองลงมาคือ วัยรุ่น และอันดับสามคือ วัยกลางคน ช่วงเวลาที่มารับบริการมากที่สุดคือ ช่วงเช้า (8.00-16.30 น.) 2. สาเหตุของความเจ็บป่วยจากการได้รับอุบัติเหตุและภยันตราย โดยรวมพบว่า สาเหตุของผู้ป่วยที่มารับบริการมากที่สุดคือ อุบัติเหตุจากการจราจร รองลงมาคือ อุบัติเหตุจากเครื่องมือ เครื่องจักร/ ของมีคม ไม่มีคม อันดับสาม คืออุบัติเหตุจากการพลัดตกหกล้ม ชนกระ แทก วัตถุหล่นใส่ หรือติดอยู่ระหว่างวัตถุ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/474
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2544_002.pdf3.48 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น