กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4686
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกนายทหารฝ่ายการเงินที่ส่งผลต่อความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of criteria and procedure for recruitment of the army financial officers for promotion of their integrity with regard to their performance of duty
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นิติศักดิ์ เชื่อมวราศาสตร์
นพดล เดชประเสริฐ
คำสำคัญ: ทหาร
ทหาร -- การคัดเลือกและสรรหา
ความซื่อสัตย์
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่นายทหารฝ่ายการเงินเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และกระบวนการการคัดเลือกนายทหารฝ่ายการเงินที่ส่งผลต่อความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methodology) ดำเนินการวิจัยขั้นแรกเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) กับนายทหารสัญญาบัตรเหล่าการเงิน มีอำนาจเซ็นอนุมัติวงเงินมามากกว่า 50 ลา้นบาทต่อปีและอายุการทำงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันไม่เกิน 3 ปี ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive selection ) และเทคนิคการบอกต่อ (Snowball sampling) จำนวน 18 คน ขั้นที่สองสร้างแบบทดสอบพฤติกรรมกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทางด้านจิตวิทยา มีประสบการณ์การสอนวิชาจิตวิทยา 10 ปีขึ้นไป ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และเทคนิคการบอกต่อจำนวน 5 คน โดยใช้แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม ขั้นที่สามทดสอบแบบทดสอบพฤติกรรมกำลังพลในกรมการเงินทหารบกใชว้ธิีการคดัเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 205คนโดยใช้แบบสอบถาม ขั้นที่สี่สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการคดัเลือกนายทหารสัญญาบัตรใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและเทคนิคการบอกต่อจำนวน 3 คน ผลการศึกษาในขั้นแรกผู้เชียวชาญได้วิเคราะห์ร่วมกัน พบว่าพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความซื่อสัตย์ในนการปฏิบัติหน้าที่นายทหารฝ่ายการเงิน มี 7 ด้านดังนี้ ด้านปัจเจกบุคคล ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒันธรรม ด้านกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ ด้านการทำงาน และ ด้านจิตวิทยา ในขั้นที่สองกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทางด้านจิตวิทยาพัฒนาเครื่องมือเป็นแบบทดสอบร่วมกัน โดยด้านปัจเจกบุคคล ประกอบด้วย กาย วาจา ใจ ด้านสังคม ประกอบด้วยเพื่อนร่วมงาน องค์กร ดา้นเศรษฐกิจ ประกอบด้วยกำลังพลเพื่อนร่วมงาน องค์กร ด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วยกำลังง องค์กร ด้านกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ ประกอบด้วยกำลังพล องค์กร ด้านการทำงาน ประกอบด้วยกำลังพลองค์กร และ ด้านจิตวิทยา ประกอบด้วยกำลังพลผู้ร่ววมงาน องค์กรขั้นที่สาม ด้านพฤติกรรม พบว่าด้านปัจเจกบุคคลกำลังพลแสดงออกโปร่งใสชัดเจนต่อผู้บังคับบัญชา, ผู้ใต้บังคับบัญชา มากที่สุด กำลังพลพูดตรงกับการกระทำ มากกำลังพลมีความรักเกียรติศักดิ์ศรีของทหารเหล่าการเงิน มากที่สุด ด้านสังคม เพื่อนร่วมงานมีความรับผิดชอบต่องานที่ไดร้ับมอบหมาย มากที่สุด องค์กรมีผู้บังคับบัญชาให้กำลังใจที่ดีในการทำงาน มาก ด้านเศรษฐกิจกำลังพลยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาก ผู้ร่วมงานไม่มีความเหลื่อมล้ำทางรายได้ปานกลางองค์กรมีระบบสวัสดิการเป็นที่พอใจ มาก ด้านวัฒนธรรม กำลังพลทำตามวัฒนธรรมสังคมที่ดี มากองค์กร มองว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติน้อย ด้านกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับ กำลังพลไม่ทำตามหลักฐานการรับจ่าย น้อยที่สุด องค์กรมีกฎหมายชัดเจน มากที่สุด ด้านการท างาน กา ลงัพลมีความรับผิดชอบต่อหนา้ที่มากที่สุด องค์กรดูแลเอาใจใส่สม่า เสมอ มากและ ด้านจิตวิทยากา ลงัพลมีความเกรงใจผบู้งัคบั บญั ชา มากที่สุด ผู้ร่วมงานมีความจริงใจ มากที่สุดองคก์รปลูกฝั่งวฒั นธรรมองคก์รที่ดีมากที่สุด ข้นั ที่สี่พบวา่ การพัฒนาหลักเกณฑ์เชิงนโยบาย คือ 1)ผลการพิจารณาการมีหน้ีสิน การปฎิบตัิตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 2)การแสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบการช่วยเหลือหมู่คณะดว้ยความ จริงใจก่อให้เกิดความสามคัคีและการยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 3)ผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีจากการตรวจสอบโดย ส านักงานตรวจสอบภายในทหารบกย้อนหลัง 3 ปีและไม่มีคดีทุจริตเกี่ยวกบั เงินราชการจากการศึกษาพบวา่องคก์รทหารเป็นองคก์รที่ใหค้วามสา คญั กบั สายการบงัคบั บญั ชาและ ตัวผู้บังคับบัญชาเป็ นส าคัญ ความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการควบคุม ติดตามที่ดีส่งผลถึงความซื่อสัตย์ในการท างานได้การน าเอาหลักเกณฑ์และกระบวนการการคัดเลือกนายทหารฝ่ ายการเงิน มาใช้เชิงนโยบายท าให้สร้างแนวทางพัฒนาคุณธรรมศีลธรรม แนวทางการดา เนินชีวิตของกา ลงัพล และ ลดความเสียหายเรื่องการทุจริตในอนาคตข้อเสนอแนะควรมีสายการบงัคบั บญั ชาที่ส้นั ช่วยส่งผลใหน้ โยบายด้านการเงินถูกตอ้งรวดเร็วและการสอดส่องพฤติกรรมสามารถแกไ้ขปัญหาการทุจริตไดท้ นั ทีการปฏิบตัิตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีหน้ีสิน มีเงินออม มีการช่วยเหลือจากครอบครัวท้งัที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน การมีผูบ้ ังคบั บญั ชาที่กา เนิดจากสายการเงินโดยตรงช่วยให้ทราบถึงปัญหาความเข้าใจ และความเห็นอกเห็นใจผใู้ตบ้ งัคบั บญั ชาเป็นอยา่ งดีแนวทางการคดัเลือกนายทหารการเงินรูปแบบใหม่คดัเลือกจาก ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งบทลงโทษการรับผิดคดีทางดา้นการเงินไม่มีการหมดอายุความ จดั ต้งักองทุนสร้างเสริมความซื่อสัตยส์ นับสนุนกิจกรรม รางวลั มีการประกาศถึงพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์และพฤติกรรมทุจริตของนายทหารการเงินแนวทางในการศึกษาวจิยัต่อ คือการนา ตัวแปรด้านอื่น ๆ ที่มีความแตกต่างนอกเหนือจากผลการวจิยัในคร้ังน้ีมาปรับใชก้ บันายทหารเหล่าอื่น ๆ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4686
ISSN: 1685-2354
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
92-109.pdf907.29 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น