กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4598
ชื่อเรื่อง: การสำรวจเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อยาหลายขนานโดยพีซีอาร์ด้วยยีนคล้าย MexA, MexB และ 16S – 23S rRNA Intergenic Spacer Region (ISR)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: PCR for screening of multidrug resistant Acinetobacter baumanniiby MexA, MexB like gene and 16-23S rRNA Intergenic Spacer Region (ISR)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิสาตรี คงเจริญสุนทร
รดา เตร์ยาซิงห์
คำสำคัญ: อะซิเนโตแบคเตอร์
การดื้อยาหลายชนิด
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส
ยีน
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนีได้ทำการจำแนกเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อยาหลายขนาน ด้วยยีนคล้าย MexA และ MexB ที่แยกได้จากผู้ป่วย โดยเปรียบเทียบยีนนี้กับเชื้อฉวยโอกาสอื่น ด้วยวิธี PCR และยืนยันสายพันธุ์ด้วยยีนตำแหน่ง16S –23S rRNA Intergenic Spacer Region (ISR) ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า สามารถเพิ่มขยายดีเอ็นเอที่คล้ายยีน MexA และ MexB จาก A. baumannii ซึ่งพบเฉพาะในเชื้อแบคทีเรีย A. baumannii ที่ดื้อยาหลายขนาน และจะไม่พบใน A. baumannii ที่ไม่ดื้อยา จากตัวอย่างที่เก็บจากโรงพยาบาลระยองและโรงพยาบาลชลบุรี ในระหว่างเดือนมีนาคม ถึง ธันวาคม ปี พ.ศ.2559 ดังนั้นงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่ามีการแพร่กระจายของยีนเหล่านี้ทั้งใน 2 จังหวัด และยีนคล้าย Mex A และ MexB ที่ค้นพบนี้มีขนาด 1,175และ 2,300 คู่เบสตามลำดับ ผลการยืนยันสายพันธุ์ด้วย ISR พบว่าเชื ้อ A. baumannii รวมทั้งสายพันธุ์ที่ดื้อยา และไม่ดื้อยาปฏิชีวนะทั้ง 20 ตัวอย่าง แสดงแถบของ ISR ซึ่งมีขนาด 1,258 คู่เบส ดังนั้นการวิเคราะห์ยีนดื้อยาของ A. baumanniiออกจากเชื้อฉวยโอกาสอื่น ๆ ด้วยวิธีพีซีอาร์นี้สามารถนำไปใช้ศึกษารูปแบบการวิวัฒนาการของเชื้อดื้อยา รวมถึงการศึกษาอุบัติการณ์การระบาดเพื่อหาแนวทางการรักษาและการป้องกันในอนาคต
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4598
ISSN: 2351-0781
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
sci26n1p303-318.pdf871.94 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น