กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/443
ชื่อเรื่อง: ผลการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูของนิสิตศึกษาศาสตร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of action research processes on professional experiences to foster positive attitudes towards the teaching profession of students in teacher education
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การฝึกสอน - - หลักสูตร
ทัศนคติ
นักศึกษา - - ทัศนคติ
นักศึกษา - - ทัศนะเกี่ยวกับวิชาชีพครู
วิจัยปฏิบัติการ
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2543
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูของนิสิตศึกษาศาสตร์ที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยใช้กระบวนการเชิงปฏิบัติ กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใช้วิธีการตามปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตคณะศึกษษศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2543 จำนวน 32 คน แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มทดลอง จำนวน 16 คน และกลุ่มควบคุมจำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยใช่กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ แผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยใช้วิธีการตามปกติ แบบทดสอบถามเจตคติต่อวิชาชีพครู ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า 1.หลังจากนิสิตได้รับการฝึกประสบการณ์โกยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติแล้วมีเจตคติทีดีต่อวิชาชีพครูสูงกว่าก่อนได้รับการฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. หลังจากนิสิตได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยใช้วิธีการตามปกติแล้วมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูสูงกว่าก่อนได้รับการฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. นิสิตที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติกับนิสิตที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยใช้วิธีการปกติมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูแตกต่ากันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส่งผลต่อเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูของนิสิตศึกษาศาสตร์
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/443
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2543_008.pdf7.24 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น