กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4292
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการแสดงออกของยีนระดับ mRNA ของพยาธิ Fasciola gigantica เพื่อพัฒนายา วัคซีนและชุดตรวจ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Transcriptome analysis of fasciola gigantica for drug, vaccine and diagnosis development of fasciolosis
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
คำสำคัญ: พยาธิ - - วิจัย
ยา
วัคซีน - - การผลิต
ชุดตรวจสอบทางเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแสดงออกระดับยีน mRNA ในตัวอ่อนระยะแรก (Newly excysted juvenile-NEJ) ของพยาธิใบไม้ตับ Fasciola gigantica มีวิธีดำเนินการโดย 3 ขั้นตอน คือ 1) การสกัด RNA จากพยาธิใบไม้ตับระยะ NEJ ด้วยชุดสกัด mRNA 2) ทำ cDNA libraly ด้วย TruSeq RNA kit 3) อ่านลำดับเบสด้วย Illumina HiSeq 2000 4) ทำการวิเคราะห์ลำดับยีน ผลการวิจัย พบว่า F. gigantica ในระยะตัวอ่อน มีการแสดงออกของยีนมากกว่า 31,000 ยีน
รายละเอียด: สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4292
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_013.pdf1.12 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น