กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4284
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยทางคลินิกและทางเศรษฐกิจสังคมที่มีอิทธิพลต่อผลการกลืนแร่โรคต่อมไทรอยต์เป็นพิษชนิด Graves ด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Clinical and socioeconomic factors influence outcomes in graves' disease with radioiodine treatment
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ
สฐาปกร ศิริวงศ์
รุจิเรข ธรรมเจริญ
ปรีญาภรณ์ วิถีสําราญธรรม
จักรพงษ์ จิรประภาพร
วัลลภ ใจดี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: ต่อมไทรอยด์ - - โรค
ต่อมไทรอยด์ - - การรักษา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ที่มาของปัญหา อัตราความสําเร็จของการกลืนแร่ครั้งแรกในผู้ป่วยโรคไทรอยด์เป็นพิษชนิด Graves ยังไม่สูงมากนัก นอกจากปริมาณของสารกัมมันตรังสีไอโอดีนที่ใช้ปัจจัยทางคลินิกและทางเศรษฐกิจสังคมอาจส่งผลต่อความสําเร็จของการกลืนแร่ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยทางคลินิกและทางเศรษฐกิจสังคมที่มีอิทธิพลต่อผลการกลืนแร่โรคต่อม ไทรอยด์เป็นพิษชนิด Graves ด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน วิธีการดําเนินการวิจัย การศึกษาจากเหตุไปหาผลแบบย้อนหลังในผู้ป่วยโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษชนิด Graves สัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและมีข้อบ่งชี้สําหรับการกลืนแร่ จํานวน 322 ราย ผลการศึกษา อายุผู้ป่วยเฉลี่ย 38.0 ปี (11.5 ปี) และเป็นเพศหญิงร้อยละ 67.8 พบผู้ป่วยกลุ่มกลืนแร่ ไม่สําเร็จร้อยละ 35.4 (114 ราย) ผู้ป่วยที่มีขนาดต่อมไทรอยด์ที่ใหญ่กว่า 60 กรัมจะสัมพันธ์กับอัตราการกลืนแร่ไม่สําเร็จ 3.1 เท่า (aOR, 3.1; 95% CI, 1.9-5.1) และผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้อต้นแขนต้นขาอัมพาตชั่วคราวจะ สัมพันธ์กับอัตราการกลืนแร่ไม่สําเร็จ 1.8 เท่า (aOR, 1.8; 95% CI, 0.6-5.7) สรุป อัตราการกลืนแร่ครั้งแรกสําหรับผู้ป่วยโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษชนิด Graves สําเร็จ เพียงร้อยละ 64.6 ขนาดต่อมไทรอยด์ที่ใหญ่กว่า 60 กรัมและอาการกล้ามเนื้อต้นแขนต้นขาอัมพาตชั่วคราว สัมพันธ์กับการกลืนแร่ไม่สําเร็จ ส่วนถิ่นพํานักอาศัยและการย้ายถิ่นเข้ามาทํางานต้องมีการศึกษาปัจจัยเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้องและพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีไอโอดีนเพิ่มเติม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4284
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_005.pdf1.61 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น