กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4162
ชื่อเรื่อง: Cross-case analysis of managing school performance in private schools in Pattaya City through training practices: A multiple case studies approach
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การวิเคราะห์ข้ามกรณีศึกษาในการจัดการผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนเอกชนในเขตเมืองพัทยาด้วยการปฏิบัติการฝึกอบรม: การศึกษาแบบพหุกรณีศึกษา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Paratchanun Charoenarpornwattana
ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: Teachers -- Training of
Private schools -- Personnel management
Personnel management
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ประเทศไทยลงทุนกับระบบการศึกษาและการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก แต่คุณภาพการศึกษากลับไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประเทศไทยควรมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน การปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นการปฏิบัติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชน เพื่อช่วยในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ ทัศนคติ ของครูและโรงเรียนเอกชน เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนและเพื่อสร้างคุณภาพการศึกษาด้วยครูที่มีคุณภาพ ดังนั้นโรงเรียนเอกชนต้องเตรียมพร้อมครู เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินที่เหมาะสมในการพัฒนาผู้เรียน วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้กลยุทธ์การวิจัยด้านพหุกรณีศึกษานี้ คือ เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติด้านการฝึกอบรมของโรงเรียนเอกชนในเขตเมืองพัทยา วิธีการ เก็บข้อมูลที่ใช้ คือ การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างการบันทึกเสียง และการใช้เอกสารอ้างอิง โดยเก็บข้อมูลกับผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกและเจ้าหน้าที่ จำนวน 22 คน ที่ทำงานในโรงเรียนเอกชนในเขตเมืองพัทยา จำนวน 5 แห่ง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ข้ามกรณีศึกษาผลการวิจัย พบว่า แนวปฏิบัติด้านการฝึกอบรมของโรงเรียนเอกชนในเขตเมืองพัทยา ประกอบด้วย 14 แนวคิดหลัก คือ 1) การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม, 2) วิธีการขออนุมัติการเข้าร่วมการฝึกอบรม, 3) วิธีการฝึกอบรม, 4) วิทยากรฝึกอบรม, 5) ผู้เข้าฝึกอบรม, 6) เอกสารประกอบการฝึกอบรม, 7) ช่วงเวลาในการฝึกอบรม, 8) สถานที่ ฝึกอบรม, 9) งบประมาณในการฝึกอบรม, 10) หลักสูตรและกิจกรรมการฝึกอบรม, 11) การให้การสนับสนุนการ ตรวจสอบ และการดูแลช่วยเหลือ, 12) การประเมิน การให้ข้อเสนอแนะและการติดตามผล, 13) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการปฏิบัติการฝึกอบรม, และ 14) ผลลัพธ์และประโยชน์ในการฝึกอบรม นอกจากนี้แนวปฏิบัติ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4162
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
edu31n2p71-106.pdf221.24 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น