กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4105
ชื่อเรื่อง: การออกแบบการสังเคราะห์และฤทธิ์การยับยั้งโคลีนเอสเทอเรสของอนุพันธ์อินโดลเพื่อใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Design, synthesis and biological evaluation of Indole Derivatives as Cholinesterase inhibitors for the treatment of Alzhermer’s Disease
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชญามน จันทนา
กรรณิการ์ ละอองทอง
กัมปนาท ฉายจรัส
อนันต์ อธิพรชัย
จเร จรัสจรูญพงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: โคลีนเอสเทอเรส
อินโดล
โรคอัลไซเมอร์ -- การรักษา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในงานวิจัยนี้ได้ออกแบบและสังเคราะห์สารอนุพันธ์อินโดล 3 กลุ่ม ได้แก่ เอ็น-(เอ็น-พิเพอริดิลเอทิล) อินโดล เอ็น-(เอ็น-ไพรโรลิดิลเอทิล) อินโดล และเอ็น-(คลอโรแอลคิล) อินโดล ด้วยวิธีการที่ง่ายภายใต้สภาวะการทดลองที่ไม่รุนแรง ได้สารสังเคราะห์จำนวน 22 โครงสร้างในร้อยละผลิตภัณฑ์ปานกลางถึงสูง นอกจากนี้ได้นำสารสังเคราะห์ทั้งหมดไปทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งแอนไซม์แอซิทิลโคลีนเอสเทอเรสซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคอัลไซเมอร์ พบว่า สาร 5-โบรโม-1-(3-คลอโร โพรพิล)-1เฮช-อินโดล (JJIN-3d) สามารถยับยั้งเอนไซม์แอซิติลโคลีนเอสเทอเรสได้ร้อยละ 73.53 ± 0.30 ซึ่งสาร JJIN-3d นี้ มีคุณสมบัติเป็นสารต้นแบบที่แสดงฤทธิ์ทางชีวภาพต่อเป้าหมายและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นยาชนิดใหม่สำหรับรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4105
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
1198-1214.pdf1.05 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น