กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4103
ชื่อเรื่อง: การกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุภายในครอบครัว : สาเหตุและแนวทางการป้องกัน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Domestic violence against the elderly: Causes and preventive measures
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธีระ กุลสวัสดิ์
ธัญพิชชา สามารถ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: ความรุนแรงในครอบครัว
ความรุนแรงในครอบครัว -- การป้องกัน
ผู้สูงอายุ
สาขาสังคมศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: สังคมไทยกำลังปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นกว่าสัดส่วนของประชากรวัยอื่น มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น บทความชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะอธิบายถึงการกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุภายในครอบครัว สาเหตุของการกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ และแนวทางป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ ข้อค้นพบที่สำคัญของบทความนี้คือ แนวโน้มการกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุภายในครอบครัวมีความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น สาเหตุของการกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ มาจากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นได้พร้อมกันในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม สภาพแวดล้อมต่าง ๆ นำไปสู่ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการก่อปัญหาอาชญากรรม ซึ่งสภาพการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเป็นเรื่องท้าทายหน่วยงานภาครัฐที่จะแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุภายในครอบครัว
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4103
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
politic12n2p111-127.pdf410.79 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น