กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4059
ชื่อเรื่อง: การทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การเป็นประเทศอาเซียนในจังหวัดจันทบุรี: ทางเลือกจากการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักสู่การสร้างระบบความมั่นคงทางอาหาร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Review and development strategy adjustment of eastern seaboard development program toward asean country in Chantaburi province : alternative from heavy industry development to the creation of food security system
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วราภรณ์ ช่วยประคอง
คำสำคัญ: อุตสาหกรรมอาหาร
ชายฝั่งทะเลตะวันออก - - ไทย
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการทบทวนและวิเคราะห์การตอบโต้ของประชาสังคมท้องถิ่นที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก รวมถึงเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาในการสร้างระบบ ความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดจันทบุรี วิธีวิทยาที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การวิจัยเชิงประเมินผล ในเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เช่น เอกสารและการสัมภาษณ์ เป็นต้น ผลการศึกษาวิจัยพบว่า พยายามผนวกเศรษฐกิจจันทบุรีเข้าสู่วงจรทุนนิยมโลก ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม แปรรูปสินค้าเกษตร และนิคมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าและท่าเรือน้ำลึก แต่ความพยายามดังกล่าวได้ถูกต่อต้านโดยกลุ่มประชาสังคมในจังหวัดจันทบุรีแต่ไม่สามารถดำเนินงานได้ ผู้วิจัยจึงนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาในการสร้างระบบความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ การส่งเสริมประมงชายฝั่งขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรี การฟื้นฟูการทำนาข้าวในจังหวัดจันทบุรี การพัฒนาผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี และการอนุรักษ์อาหารท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4059
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_230.pdf2.2 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น