กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4035
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorณัฐพล ชมแสง
dc.contributor.authorนุชธนา พูลทอง
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
dc.date.accessioned2021-04-16T06:06:54Z
dc.date.available2021-04-16T06:06:54Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4035
dc.descriptionโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557th_TH
dc.description.abstractโลหะผสมเงินสเตอร์ลิง 93.5% โดยน้ำหนัก หล่อด้วยกระบวนการหล่อกึ่งของแข็งแบบร่างเทเพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกล โลหะเงินสเตอร์ลิงหล่อในเตาขดลวดเหนี่ยวน้ำที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เทผ่านร่างเท มุมในการเทตั้งแต่ 30-60o ระยะเท 20-25 เซนติเมตร เพื่อศึกษาผลของมุมและระยะเทต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานแรงดึงของโลหะเงินสเตอร์ลิง ตัวอย่างทดสอบด้วยเครื่องวัดความแข็งจุลภาคแบบวิคเกอร์ เครื่องทดสอบแรงดึงอเนกประสงค์ กล้องจุลทรรศน์แสง และ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่ติดตังสเปคโตรมิเตอร์การกระจายตัวพลังงานรังสีเอ็กซ์ ความแข็งของตัวอย่างหลังหล่อด้วยกระบวนการกึ่งแข็งมีค่าประมาณ 63-78 HV ตัวอย่างที่มีค่าความแข็งสูงสุด ได้แก่ ตัวอย่างหล่อด้วยมุม 45o ระยะเท 20 เซนติเมตร ค่าต้านทานแรงดึงของตัวอย่างดังกล่าวมีค่าประมาณ 104-198 เมกะปาสคาล ตัวอย่างที่มีค่าความต้านทานสูงสุด ได้แก่ ตัวอย่างหล่อด้วยมุม 450 ระยะเท 25 เซนติเมตร โครงสร้างจุลภาคของตัวอย่างหลังหล่อประกอบด้วยเฟสอัลฟ่าปฐมภูมิ และ โครงสร้างยูเทคติก โดยโครงสราสร้างที่มีลักษณะเป็นทรงกลมและเดนไดรต์ที่สันเกิดขึ้นในตัวอย่างหลังหล่อนี้ ภาพ SEM แสดงให้เห็นเฟสอัลฟำที่มีเงินเป็นองค์ประกอบหลักและโครงสร้างยูเทคติกที่มีปริมาณทองแดงสูงขึ้นth_TH
dc.description.sponsorshipสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีth_TH
dc.subjectโลหะ - - การหล่อth_TH
dc.subjectเหล็กหล่อth_TH
dc.subjectเครื่องประดับth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.titleการหล่อโลหะผสมสำหรับเครื่องประดับด้วยกระบวนการกึ่งของแข็งth_TH
dc.title.alternativeAlloy casting for jewelry by semi-solid processen
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailnatthaphol@buu.ac.thth_TH
dc.author.emailnuchthana.poo@kmutt.ac.thth_TH
dc.year2557th_TH
dc.description.abstractalternativeSemi-solid casting was introduced to improve mechanical properties of sterling silver by sloped cooling plate technique. Ag alloys (93.5 wt %) were cast from an induction furnace at 1000 °C onto a sloped cooling plate. The pouring angles and distances were 30o-60o and 20-25 cm, respectively. Effects of pouring angles and casting distances on microstructure hardness and tensile strength of the sterling silver were investigated. The specimens were checked with Vickers microhardness tester, universal tensile tester, optical microscope (OM), and scanning electron microscope (SEM) with equipped energy dispersive x-ray spectrometer (EDS). Hardness of the as-cast sample from the semi-solid process was about 63-78 HV. Highest hardness was sample cast at 45o angle distance 20 cm. Tensile strength of samples was about 104-198 MPa. Highest tensile strength was sample cast at 45o angle distance 25 cm. The microstructure of the as-cast sample consisted primarily of α-phase and eutectic structure. A spheroidal and short dendrite structure was formed in the as-cast sample. SEM images revealed the α-phase (Ag-rich phase) and eutectic structure (Cu increasing).en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_197.pdf4.78 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น