กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4023
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอุทัยวรรณ ศิริอ่อน
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2021-04-08T01:28:33Z
dc.date.available2021-04-08T01:28:33Z
dc.date.issued2561
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4023
dc.descriptionงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561th_TH
dc.description.abstractศึกษาการสังเคราะห์แบบสะอาดของสารประกอบกลุ่มไตรเอริลมีเทน (triarylmethanes) ผ่านปฏิกิริยา Friedel-Crafts reaction ที่ใช้สารตั้งต้นสามชนิดในขั้นตอนเดียว (Friedel-Crafts one-pot three-component reaction) โดยมีของเหลวไอออนิกชนิดกรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ผลการศึกษาพบว่า ของเหลวไอออนิกชนิดกรดมีประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์สารประกอบไตรเอริลมีเทนชนิดไม่สมมาตร (4) ได้ทั้งในสภาวะที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย (water media) และสภาวะที่ไม่ใช้ตัวทำละลาย (neat) ระหว่างสารตั้งต้นสามชนิด ได้แก่ อัลดีไฮด์ (1) N,N-ไดเมทิลอะนีลีน (2) และอินโดล (3) ได้ร้อยละของสารผลิตภัณฑ์หลัก (4) ปานกลางถึงดี (23-75 %) และได้สารผลิตภัณฑ์รอง (5) และ (6) ในปริมาณเล็กน้อยth_TH
dc.description.sponsorshipสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectสารเคมี - - แง่สิ่งแวดล้อมth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.titleการสังเคราะห์ไตรเอริลมีเทนโดยใช้ของเหลวไอออนิกชนิดกรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในตัวกลางน้ำth_TH
dc.title.alternativeAcidic ionic liquid as reusable catalyst for the synthesis of triarylmethanes in water mediath_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailuthaiwan@buu.ac.thth_TH
dc.year2561th_TH
dc.description.abstractalternativeThis project is aimed to study the green synthesis of triarylmethane compounds via Friedel-Crafts one-pot three-component reaction using acidic ionic liquid as catalyst. The result showed that acidic ionic liquid exhibit as an efficient catalyst for the synthesis of unsymmetrical triarylmethanes (4) under water solvent or neat conditions, employing three-component starting commercial materials, aldehyde (1), N,N-dimetjylanline (2) and indole (3). The corresponding major products (4) were obtained in moderate to good yields (23-75%) along with small amount of minor products (5) and (6).th_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_185.pdf1.11 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น