กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3979
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบเครื่องมือพิสูจน์เอกลักษณ์ทางยาโดยใช้กลยุทธ์การตลาดสำหรับการคุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of drug indentification appliance by marketing strategy for consumer protection
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์
ภักดี สุขพรสวรรค์
ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย
คำสำคัญ: การคุ้มครองผู้บริโภค -- วิจัย
การพิสูจน์เอกลักษณ์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเครื่องมือพิสูจน์เอกลักษณ์ทางยาโดยใช้กลยุทธ์การตลาดสำหรับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปีที่ 2) มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อค้นหาความต้องการที่เหมาะสมของการพัฒนาเครื่องมือพิสูจน์เอกลักษณ์ทางยาโดย 2.เพื่อค้นหาความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลังจากการทดลองใช้เครื่องมือที่ออกแบบเสร็จแล้ว ใช้การวิจัยเชิงทดลอง มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็น เภสัชกรร้านขายยา จำนวน 30 คน สุ่มตัวอย่างแบบ purposive non probability sampling ทำการทดลองให้ใช้ application Clinic-Ya และนำข้อคิดเห็นมาสรุปเพื่อหาแนวทางปรับปรุง ผลคือปัญหาหลักคือเรื่องของฐานข้อมูล ควรเพิ่มในส่วนของ app store มีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย ฐานข้อมูลในระบบยังน้อย ยังไม่สามารถสแกนด้วยเม็ดยาเพื่อหาคำตอบ ไม่สามารถหาอาการโรค ไม่สามารถค้นด้วยลักษณะยา ไม่มีผู้เชี่ยวชาญตอบคำถาม โดยภาพรวมถ้าฐานข้อมูลจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเภสัชกรไม่ว่าจะเป็นร้านขายยาหรือโรงพยาบาล รวมถึงประชาชนที่อยากรู้คำตอบด้านยาเบื้องต้น
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3979
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_130.pdf578.26 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น