กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3946
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเจลไวต่ออุณหภูมิที่บรรจุสารสกัดจากเปลือกมังคุด สำหรับแผลในปาก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of thermosensitive gel containing hull of mangosteen fruit extract for mouth ulcer
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ: แผลร้อนใน
ปาก -- โรค
เปลือกมังคุด -- การใช้ประโยชน์
เปลือกมังคุด -- การวิเคราะห์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: สารสกัดจากเปลือกผลมังคุดด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 95 สามารถใช้รักษาภาวะติดเชื้อ Candida albicans ในช่องปาก ซึ่งวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการพัฒนาสูตรตำรับเจลไวต่ออุณหภูมิที่บรรจุสารสกัดจากเปลือกผลโดยใช้พอลิเมอร์ที่สามารถก่อเจลที่อุณหภูมิในช่องปากได้คือ poloxamer 407 (PLX407) พอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติช่วยในการยึดติดเนื้อเยื่อในตำรับเช่น ไคโตซาน (CS) และ สารสกัดจากเปลือกมังคุด (EX) การเตรียมตำรับมีส่วนประกอบไปด้วย PLX407 ร้อยละ 18 และ CS ร้อยละ 2 ในอัตราส่วน 9:1 และ EX 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ประเมินคุณสมบัติของตำรับเจลประกอบไปด้วย การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในการก่อเจล คุณสมบัติทางกายภาพ การปลดปล่อยสารสำคัญ ความหนืด คุณสมบัติในการยึดติดเนื้อเยื่อ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์การฆ่าเชื้อ Candida albicans โดยตำรับที่เตรียมได้มีค่า pH อยู่ในช่วง 3.44 ถึง 6.87 อุณหภูมิในการก่อเจลอยู่ในช่วง 35.5-37.5 องศาเซลเซียส คุณสมบัติในการปลดปล่อยของตำรับใกล้เคียงกับปฏิกิริยาอันดับศูนย์ (zero order kinetics) ของสูตร PLX : EX (R2 = 0.9365) และปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง (first order kinetic) ของสูตร PLX : CS : EX (R2 = 0.9863) และตำรับเจลยังคงมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ตำรับเจลมีความปลอดภัยต่อเซลล์ไฟโบบลาสในช่องปากที่ความเข้มข้นต่ากว่า 200 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร นอกจากนี้ตำรับเจลยังสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ Candida albican แต่อย่างไรก็ตามตำรับเจลไม่สามารถฆ่า Candida albican ได้ ดังนั้นสารสกัดจากเปลือกผลมังคุด สามารถใช้เตรียมตำรับเจลที่ไวต่ออุณหภูมิบรรจุสารสกัดจากเปลือกผลมังคุดที่มีคุณสมบัติยึดเกาะเนื้อเยื่อ และสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ Candida albicans ได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3946
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_088.pdf3.32 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น