กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3935
ชื่อเรื่อง: ผลของสารสกัดและสารบริสุทธิ์จากเหง้าเร่วหอมต่อเซลล์มะเร็งที่ดื้อยา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effect of extract and pure compound from Etlingera pavieana rhizome on chemoresistant cancer cell lines
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ผาณตา เอี้ยวซิโป
คำสำคัญ: ยารักษามะเร็ง
เร่วหอม (พืช) -- การวิเคราะห์
สารสกัดจากพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ความล้มเหลวของการรักษามะเร็งด้วยยาเคมีบำบัดส่วนหนึ่งพบว่า เกิดจากการที่เซลล์มะเร็งพัฒนาให้ดื้อต่อยาหลังได้รับยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง อีกทั้ง ผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัดที่ทำให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมานจากอาการไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจรุนแรงจนทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้น การค้นหาสารจากธรรมชาติเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาและแก่ปัญหาข้างต้นจึงเป็นสิ่งจำเป็น ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้นำเซลล์มะเร็งปากมดลูกดื้อยา C33A/CisR ที่พัฒนาขึ้น มาทดสอบกับสาร 4-methoxycinnamaldehyde (4-MCA) ซึ่งเป็นสารที่พบได้ในเหง้าของเร่วหอมและเราเคยรายงานแล้วว่ามีฤทธิ์ในการต้านเซลล์มะเร็งได้หลายชนิด รวมถึงเซลล์มะเร็งดื้อยาที่เราพัฒนาขึ้นด้วย ผลจากการทดสอบด้วยเทคนิค Real-time Polymerase Chain Reaction (Realtime PCR) และ Western blot analysis แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงระดับของยีนภายในเซลล์มะเร็งหลังได้รับสาร 4-MCA ที่สื่อได้ถึงกลไกที่สาร 4-MCA นี้ใช้ในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง โดยพบว่าเซลล์มะเร็งดื้อยาที่ได้รับสาร 4-MCA มีการแสดงออกของยีน MDR1 ที่ผลิตโปรตีน p-glycoprotein ลดลง ร่วมกับการลดการ แสดงออกของ p53 mutant ที่ส่งเสริมการเจริญของเซลล์มะเร็ง รวมทั้งยังพบว่ามีการยับยั้งการแสดงออกของยีนในกลุ่ม DDH ที่เกี่ยวข้องกับระบบกำจัดอนุมูลอิสระภายในเซลล์ ซึ่งสอดคล้องกับการพบว่าเซลล์มะเร็งดื้อยาที่ได้รับสาร 4-MCA มีระดับ Reactive oxygen species (ROS) ที่สูงขึ้น จนนำไปสู่การตายของเซลล์มะเร็งแบบ apoptosis จากผลการทดสอบทั้งหมดนี้ ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของสาร 4-MCA ที่จะนำไปพัฒนาเป็นยารักษามะเร็งที่ดื้อยาต่อไปในอนาคต
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3935
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_079.pdf2.2 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น