กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3922
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการเสื่อมสภาพของยาเม็ดวิตามินซี โดยเคมีวิเคราะห์ร่วมกับการประมวลผลด้วยภาพดิจิตอล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The study of degradation of vitamin C tablets by chemical analysis with digital image processing technique
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์
ภักดี สุขพรสวรรค์
มิกาเอล ไลโซลา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ: วิตามินซี
การประมวลผลภาพ - - เทคนิคดิจิตอล
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษานี้ทำการหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกรดแอสคอร์บิคและระดับสีของยาเม็ด การเปลี่ยนแปลงของสีเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งของการเสื่อมสภาพของสารในยาเม็ด การศึกษาทำโดยเก็บยาเม็ดวิตามินซีจากท้องตลาด (D และ E) และยาเม็ดวิตามินซีที่พัฒนาขึ้น ภายใต้สภาวะเร่ง (40±2°C, 75±5%RH) ยาเม็ดที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยกรดแอสคอร์บิค ทาวคัม อะวิเซลพีเอส-102 โพลิเอทิลีนไกลคอล 6000 โพลิไวนิลไพรอลิโดนและเอโรซิล ทำการวิเคราะห์หาปริมาณกรดแอสคอร์บิคโดยเครื่องโครมาโตกราฟฟีเหลวสมรรถนะสูง ทำการประเมินค่าระดับสีของเม็ดยาโดยเทคนิคการประมวลผลด้วยภาพดิจิตอล ผลการทดลองพบว่ายาเม็ด D และ E มีปริมาณกรดแอสคอร์บิคน้อยกว่า 90% ของปริมาณที่ระบุบนฉลากหลังจากเก็บยาเม็ดในตู้สาหรับศึกษาความคงตัวเป็นระยะเวลา 108 วัน และ 148 วัน ตามลำดับ ปริมาณกรดแอสคอร์บิคของยาเม็ดที่พัฒนาขึ้นมีปริมาณน้อยกว่า 90% ของปริมาณที่ระบุบนฉลากเมื่อเก็บไว้ในระยะเวลา 35 วัน การศึกษาระดับสีของเม็ดยาพบว่าในสภาวะเร่ง ระดับสีของยาเม็ดลดลงเมื่อเก็บเป็นระยะเวลานานขึ้น ความสัมพันธ์ (R2) ระหว่างปริมาณกรดแอสคอร์บิคกับระดับสีของยาเม็ด D เท่ากับ 0.8545 ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์สูง ยาเม็ด E มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกรดแอสคอร์บิคกับระดับสีเท่ากับ 0.6323 แสดงถึงความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ยาเม็ดที่พัฒนาขึ้นมีค่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกรดแอสคอร์บิคกับระดับสีเท่ากับ 0.7922 แสดงถึงความสัมพันธ์ระดับสูง ผลการศึกษาแสดงว่าการประมวลผลด้วยภาพดิจิตอลสามารถใช้เป็นวิธีคัดกรองสำหรับพิจารณาการเสื่อมสภาพของยาเม็ดวิตามินซีได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3922
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_065.pdf2.1 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น