กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3852
ชื่อเรื่อง: ประมวลสัญญาณภาพดิจิตอล 3 มิติ แบบเสมือนจริงเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดยาต้นแบบที่ได้จากห้องปฏิบัติการผลิตยา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Digital image processing virtual image 3 dimension for model drug laboratory identification
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภักดี สุขพรสวรรค์
สมชาติ โชคชัยธรรม
วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง
อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: การประมวลผลภาพ -- เทคนิคดิจิตอล
ยา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
บทคัดย่อ: การจำลองภาพยาสามมิติในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีการ 2 มิติให้เป็นเทคโนโลยีภาพ 3 มิติ การนำเสนอข้อมูลยาออกมาเป็นกราฟิก 3 มิติ เห็นได้ว่าบทบาทของคอมพิวเตอร์กราฟิกในระบบสนับสนุนการตัดสินใจการใช้ยา ผลการศึกษารายละเอียดโครงสร้างทางกายภาพของยาที่ได้มีการเพิ่มความลึกในการมองเห็น โดยใช้แนวคิดในการจำลองโครงสร้างโมเดลยา 3 มิติที่ได้จากข้อมูลภาพถ่าย 2 มิติหลายภาพประกอบกัน อาศัยเทคนิค Radon Transform งานวิจัยนี้ได้นำเสนอขั้นตอนวิธีการสร้างโมเดลเม็ดยา 3 มิติจากภาพถ่าย 2 มิติหลายภาพ จากการดำเนินการ 10 ขั้นตอน ได้แก่ 1) เตรียมอุปกรณ์สำหรับงานวิจัย 2) ถ่ายภาพยาทั้งหมดที่จะใช้ในการสร้างโมเดล 3) กระบวนการก่อนการประมวลผลภาพ 4) ทำการแปลงภาพเป็นภาพระดับเทา แปลงภาพระดับเทาเป็นภาพขาวดำ และทำการกรองสัญญาณรบกวนออกจากภาพ 5) นำภาพมาทำการตัดพื้นหลังออกให้ได้มากที่สุด 6) สร้างภาพตัดขวางด้วย Radon Transform 7) นำภาพตัดขวางมาสร้างภาพแบบแบกโพรเจกชัน (Backprojection) 8) หาขอบของภาพ (Edge Detection) 9) นำขอบของภาพมาแสดงจุดเป็นโมเดล 3 มิติ และขั้นตอนสุดท้ายโดยการสร้างพื้นผิวให้กับโมเดลสร้างสร้างจำลองเม็ดยา 3 มิตินำใช้ประโยชน์ด้านเภสัชอุตสาหกรรมรมการผลิตยา การศึกษารูปร่าง ขนาดเม็ดยาเสมือนจริง ก็สามารถจำลองการผลิตและแสดงผลได้เสมือนจริง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3852
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_324.pdf7.33 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น