กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3825
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorพัชรา มานะศิลป์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
dc.date.accessioned2020-03-31T01:00:14Z
dc.date.available2020-03-31T01:00:14Z
dc.date.issued2561
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3825
dc.description.abstractโครงงานทางการวิจัยในฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายในการนาทฤษฎีพหุปัญญา โดยการนำแบบทดสอบความถนัดทั้ง 7 ด้าน ของ ศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ มาทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” จากนั้นนำผลการทดสอบที่ได้ไปประมวลผลหาค่าเฉลี่ยของแต่ละห้อง และค่าเฉลี่ยรวมในลำดับถัดไปว่านักเรียนมีปัญญาหรือความถนัดด้านใดสูงที่สุด งานวิจัยนี้ยังต้องการให้นักเรียนนำผลการทดสอบที่ได้ไปเป็นหนึ่งปัจจัยที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกสายการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่วนนักวิจัยจะนำผลค่าเฉลี่ยรวมทั้งโรงเรียนมาเป็นสถิติเก็บไว้ใช้ในโอกาสต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล(งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectทฤษฎีพหุปัญญาth_TH
dc.subjectการวัดความถนัดทางการเรียนth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleการทดสอบความถนัดทั้ง ๗ (พหุปัญญา)เพื่อเลือกแผนการเรียนระดับ ม.๔th_TH
dc.title.alternativeUsing Multiple Intelligence test in order to choose an appropriate track on grade 10en
dc.typeResearchth_TH
dc.year2561th_TH
dc.description.abstractalternativeIn this research, researcher has a destination to use Multiple Intelligence Theory by using Multiple Intelligence test of Professor Howard Gardner to test students in grade 9 from Satit Piboonbumphen Demonstration School. After students finish their test, researcher process those test and find the average of each type in each room in order to find out which intelligences has the highest average score from students in grade 9. Students can use their own result to be one of the factors to help them choose the suitable track for them when they attend grade 10. Research will keep those statistic of the highest average score in Multiple Intelligence to use it in the future.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_323.pdf2.35 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น