กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3733
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันนาโนละลายเร็วในปากที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of oral fast dissolving electrospun nanofiber patch containing Andrographic paniculata extract
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์
คำสำคัญ: เส้นใย
ฟ้าทะลายโจร -- สารสกัดจากพืช
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: สารสกัดจากใบฟ้าทะลายใช้เป็นสมุนไพรในสาธารณสุข สำหรับรักษาอาการต่าง ๆ เช่น ไข้หวัด ไอ เจ็บคอ และความผิดปกติในทางเดินอาหาร อย่างไรก็ตามรูปแบบในท้องตลาดของสารสกัดใบฟ้าทะลาย โจรมักอยู่ในรูปแบบเม็ดและแคปซูล เนื่องจากสารสกัดมีรสขม วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อ เตรียมและตรวจสอบคุณลักษณะของแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันนาโนละลายเร็วในปากที่บรรจุสารสกัดจาก ฟ้าทะลายโจร สารสกัดฟ้าทะลายโจรบรรจุในสารละลาย 10% w/w พอลิไวนิล แอลกอฮอล์: 10% w/w พอลิไวนิล ไพโรลิโดน (80: 20) ที่ความเข้มข้น 1% w/w 5% w/w และ 10% w/w สังเกตแผ่นเส้นใยนาโนที่ได้จากกระบวนการอิเล็กโตรสปินนิง ภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ตรวจสอบความเป็นผลึกของเส้นใยนาโนโดย powder X-ray powder diffractometer (PXRD) ตรวจสอบเวลาการเปียกของเส้นใยนาโน ปริมาณและการปลดปล่อยสารสกัดจากเส้นใยนาโน ความเป็นพิษต่อเซลล์ของเส้นใยนาโน ประเมินกับเซลล์ human gingival fibroblast โดยวิธี MTT ผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของ เส้นใยอิเล็กโตรสปันนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรที่ความเข้มข้น 1% w/w 5% w/w และ 10% w/w อยู่ในช่วง 218 - 257 นาโนเมตร เวลาที่ใช้เปียก ของเส้นใยนาโนอยู่ที่ประมาณ 11.67 วินาที สาร สกัดในเส้นใยนาโนอยู่ในรูปอสัณฐาน และปลดปล่อยอย่างรวดเร็ว สารสกัดฟ้าทะลายโจรสามารถปลดปล่อยได้ ประมาณร้อยละ 80 ภายใน 15 นาที ค่าประสิทธิภาพการบรรจุสารสกัดในเส้นใยนาโนอยู่ ในช่วงร้อยละ 76 - 83 แผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรทุกความเข้มข้น ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ ที่ความเข้มข้นของแผ่นเท่ากับ 75 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สรุปผลการวิจัย สามารถเตรียมแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันนาโนบรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรได้สำเร็จ และมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้เป็นระบบนำส่งละลายเร็วในช่องปากต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3733
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_211.pdf5.45 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น