กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3720
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษสำหรับการวิเคราะห์แบบหลาย วิธีเพื่อการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแบบรู้ผลรวดเร็วในอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of Multi-Assay Paper-Based Device for High Throughput Analysis of Antioxidant Activity in Foods and Natural Product
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ยุภาพร สมีน้อย
อนันต์ อธิพรชัย
คำสำคัญ: อุปกรณ์ตรวจจับสารเคมี
อนุมูลอิสระ
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษเพื่อการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแบบ หลายวิธีพร้อม ๆ กัน เบื้องต้นได้ทำการศึกษาการตรวจวัดฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแบบการวิเคราะห์เดี่ยวด้วย วิธี CUPRAC และวิธี FRAP บนอุปกรณ์แบบกระดาษ ทำการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของทั้งสองวิธีซึ่งได้ ศึกษาความเข้มข้นของรีเอเจนท์ และเวลาในการเกิดปฏิกิริยาที่เหมาะสม จากนั้นทำการตรวจวัดฤทธิ์ต้าน อนุมูลอิสระมาตรฐาน พบว่าทั้งสองวิธีที่พัฒนาขึ้นสามารถวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารต้าน อนุมูลอิสระได้อย่างหลากลายชนิด เช่น กรดแอสคอร์บิก กรดแกลลิค และโทรลอกซ์ ได้ โดยให้ช่วงความ เป็นเส้นตรง ขีดจำกัดการตรวจวัด และความสามารถในการทำซ้ำที่มีค่าเทียบเท่ากับวิธีมาตรฐาน หลังจากนั้นทำการทดสอบความแม่นโดยการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในตัวอย่างชาเทียบกับวิธีดั้งเดิม พบว่า ค่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้จากทั้งสองวิธีให้ค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระบนอุปกรณ์แบบกระดาษด้วยวิธี CUPRAC และวิธี FRAP มีความแม่นยำสูง ผลการทดลองดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาอุปกรณ์แบบ กระดาษเพื่อการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระหลายวิธีพร้อมกันมีความเป็นไปได้สูง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3720
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_209.pdf2.09 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น