กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3714
ชื่อเรื่อง: เซ็นเซอร์ทางเคมีเชิงแสงสำหรับการตรวจวัดไพโรฟอสเฟตแอนไอออนในอาหารทะเลแช่แข็งด้วยเทคนิคการถูกแทนที่ของอินดิเคเตอร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Optical Chemosensors for Determination of Pyrophosphate Anion Additive in Frozen Seafood by Indicator Displacement Assay Approach
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จอมใจ สุกใส
สรายุทธ เวชสิทธิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ได้พัฒนาเซ็นเซอร์ทางเคมีเชิงแสงสำหรับการตรวจวัดไพโรฟอสเฟตแอนไอออน (PPi) ในอาหารทะเลแช่แข็งด้วยเทคนิคการถูกแทนที่ของอินดิเคเตอร์ โดยทำการสังเคราะห์สารประกอบโคออร์ดิเนชันชนิดไดนิวเคลียร์ของคอปเปอร์ (II) และสังกะสี (II) กับลิแกนด์ L1 และ L2 หลังจากนั้นนำสารประกอบที่สังเคราะห์ได้ทั้ง 4 ชนิด มาศึกษาความเป็นไปได้ในการเลือกจับกับ PPi ด้วยเทคนิค การถูกแทนที่ของอินดิเคเตอร์ โดยใช้อินดิเคเตอร์ไพโรแคทีคอล ไวโอเลต หรือ PV เป็นหน่วยให้สัญญาณ ในตัวทำละลาย 10 mM HEPES บัฟเฟอร์ที่ pH 7.4 จากการศึกษาพบว่ามีเพียงเอนเซมเบิลที่เตรียมจากสารประกอบ ZnL2 กับ PV เท่านั้นที่มีความจำเพาะเจาะจงในการตรวจวัด PPi เนื่องจากมีเพียง PPi เท่านั้นที่ทำให้สีของสารละลายเอนเซมเบิลของ [ZnL2•PV] เปลี่ยนจากสีฟ้าไปเป็นสีเขียวของอินดิเคเตอร์ PV ในรูปอิสระ ในขณะที่แอนไอออนชนิดอื่น ๆ ไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของสารละลายแต่อย่างใด แสดงว่าอินดิเคเตอร์ PV ในโครงสร้างของเอนเซมเบิล [ZnL2•PV] สามารถถูกแทนที่ด้วย PPi ส่งผลให้ได้อินดิเคเตอร์ PV ในรูปอิสระกลับคืนมา ดังนั้นจึงสามารถนำเอนเซมเบิล [ZnL2•PV] ไปตรวจวัด PPi ในตัวอย่างจริงได้แม้ในสภาวะที่มีแอนไอออนชนิดอื่นอยู่ในระบบ เมื่อนำเอนเซมเบิลดังกล่าวมาตรวจสอบปริมาณของ PPi ที่ใช้ในอาหารทะเลแช่แข็ง พบว่ามีปริมาณ PPi ที่สัมพันธ์กับค่าที่ระบุไว้ที่ภาชนะที่บรรจุ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3714
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_208.pdf1.88 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น