กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/371
ชื่อเรื่อง: การประเมินโครงการค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: คงศักดิ์ วัฒนโชติ
จันทร์ชลี มาพุทธ
ณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล
มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
คำสำคัญ: ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ - - วิจัย
นักเรียนประถมศึกษา - - ชลบุรี - - วิจัย
สาขาการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา - - ชลบุรี - - วิจัย
วันที่เผยแพร่: 2547
สำนักพิมพ์: โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ". มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/371
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น