กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3581
ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงโคดอนเพื่อเพิ่มการแสดงออกของดีเอนเอวัคซีนต่อไวรัสตับอักเสบชนิดซีในเซลล์ที่มีต้นกำเนิดมาจากคน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Codon optimization to enhance protein expression of a hepatitis C virus DNA vaccine in a human cell line
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อุไรวรรณ อินทมาโส
พลาธิป ชูท้วม
กนกพร ศรีสุจริตพานิช
วิทยา ภูมิภักดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
คำสำคัญ: ไวรัสตับอักเสบซี
ยีนต์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ไวรัสตับอักเสบชนิดซีที่ก่อให้เกิดการติดเชื้ออักเสบเรื้อรังที่ตับ และพัฒนาเป็นโรคมะเร็งตับยังคงเป็น ปัญหาทางสาธารณสุข เพราะยังขาดวัคซีนและการรักษาที่มีประสิทธิภาพ จุดมุ่งหมายของการศึกษานี้คือสร้าง recombinant plasmids ที่สามารถแสดงออกได้ในเซลล์เพาะเลี้ยงที่มีต้นกำเนิดมาจากมนุษย์ โดยเปรียบเทียบการแสดงออกของ NS3-NS4A gene จากสายพันธุ์ที่มีลำดับนิวคลิโอไทด์ที่ กำหนดเป็น wild-type codon กับ โคดอนที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงให้แสดงออกได้ดีในเซลล์เพาะเลี้ยง ของ NS3-NS4A gene จาก genotype g3a หรือ g6f เมื่อวิเคราะห์ HepG2 ที่ถูกนำเข้าด้วย recombinant plasmids ด้วยวิธี real-time PCR พบว่า wild-type codon ของ NS3-NS4A gene จาก genotype g3a หรือ g6f สามารถแสดงออกได้ดีกว่าโคดอนที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงประมาณ 24-27 ล้านเท่า และ 3 ล้านเท่าตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบตัวควบคุม ภายใน HepG2 cell line ส่วนผลการวิเคราะห์ด้วย SDS-PAGE polyacrylamide gel จากปฏิกิริยา in vitro transcription ควบกับ translation ไม่สามารถตรวจสอบแถบโปรตีนเป้าหมายได้เนื่องจากมีโปรตีนที่ไม่จำเพาะอื่นเป็นจำนวนมาก ในทำนองเดียงกันวิธี western blot ที่ใช้ตรวจสอบโปรตีนเป้าหมายที่สร้างภายนอกหรือภายในเซลล์กลับพบแถบโปรตีนที่ไม่จำเพาะ อาจเนื่องมาจาก primary antibody ที่ใช้เป็นชนิด polyclonal antibody ที่วางจำหน่ายถูก กระตุ้นมาจากสายพันธุ์ที่พบระบาดทั่วไปจึงไม่จับจำเพาะต่อ genotype g3a หรือ g6f จากผลที่ได้แสดงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ว่าการเปลี่ยนแปลงโคดอนในเซลล์เพาะเลี้ยงในเซลล์เพาะเลี้ยงให้ผลการแสดงออกของยีนได้ดีกว่า wild-type อย่างไรก็ตาม recombinant DNA ที่สร้างได้จากสายพันธุ์ที่มีลำดับนิวคลิโอไทด์จาก wild type ของ genotype g3a หรือ g6f น่าจะพัฒนาเป็น DNA vaccine ที่ต่อต้านการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3581
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_026.pdf2.89 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น