กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3468
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ความไม่เสถียรของโซลิตอนของสมการชเรอดิงเจอร์ไม่เชิงเส้นรูปทั่วไปจากการรบกวนจากคลื่นความยาวสูงในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของโซลิตอน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Instability analysis of the transverse perturbation to a soliton solution of the generalized nonlinear schrodinger equation
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: สมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้น
กลศาสตร์คลื่น
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การรบกวนผลเฉลยโซลิตอนของสมการชเรอดิงเจอร์ไม่เชิงเส้นรูปแบบทั่วไปจากคลื่นความยาวสูง ในทิศตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของโซลิตอนจะทำให้โซลิตอนในทุก รูปแบบไม่เสถียรทั้งหมด อัตราการเพิ่มจะแสดงขอบเขตของความยาวคลื่นในรูปของกราฟ เนื่องจากไม่สามารถแสดงรูปแบบของผลเฉลยได
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3468
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2562_016.pdf505.43 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น