กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3440
ชื่อเรื่อง: โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตจังหวัดภาคเหนือ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อภิชาติ เมฆบังวัน
สมุทร ชำนาญ
สมโภชน์ อเนกสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา - - ไทย
สถาบันอุดมศึกษา - - การบริหาร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามมาตรฐานสากลของผู้บริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือและตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตจังหวัดภาคเหนือจำนวน 462 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมานค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปหาค่าสถิติพื้นฐานและค่าสัมประสิทธิสหพันธ์ ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันใช้โปรแกรมสถิติขั้นสูง ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามมาตฐานสากลของผู้บริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตจังหวัดภาคเหนือได้รับอิทธิพลจากปัจจัยวิสัยทัศน์มากที่สุด โดยส่งอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมผ่านหลักการบริหารและภาวะผู้นำ และการสื่อสาร ส่วนปัจจัยด้านหลักการบริหารมีอิทธิพลส่งผลกระทบน้อยที่สุด การตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยมีค่า X2 = 435.63, df = 231, P = 0.00, RMSEA = 0.04
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3440
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
eduman9n2p131-144.pdf1.49 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น