กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3424
ชื่อเรื่อง: กระบวนการปกป้องสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Process of advocating of patients' rights of professional nurses
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม
สุภาภรณ์ ด้วงแพง
วัลภา คุณทรงเกียรติ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้ป่วย
พยาบาลกับผู้ป่วย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สิทธิผู้ป่วย
วันที่เผยแพร่: 2559
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบทฤษฎีพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการปกป้องสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ ผู้ให้ข้อมูลเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติการพยาบาลในโรงพยาบาลของจังหวัดระยอง ทั้งหมดจำนวน 20 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และการวิเคราะห์บันทึกทางการพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดของ Strauss and Corbin (1998) ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการปกป้องของพยาบาลวิชาชีพเกิดขึ้นเป็นลำดับต่อเนื่อง คือ ระยะที่ 1 ทำตามและเรียนรู้ พยาบาลวิชาชีพเริ่มเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลให้การดูแลผู้ป่วยตามสิทธิพื้นฐานและการเรียนรู้การปกป้องสิทธิผู้ป่วยจากพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ ระยะที่ 2 อึดอัด-ขัดแย้ง พยาบาลวิชาชีพถึงแม้มีประสบการณ์มากขึ้นแต่เมื่อไม่สามารถปกป้องสิทธิผู้ป่วยได้ เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ ลำบากใจ เป็นห่วงผู้ป่วย ส่วนระยะที่ 3 ทุ่มเทอย่างสุดความสามารถ พยาบาลวิชาชีพพยายามอย่างสุดความสามารถโดยพยายามจัดการด้วย ตนเองใช้พลังของทีม และผสมผสานกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อปกป้องผู้ป่วย นอกจากนี้ยังพบว่า เงื่อนไขที่สำคัญ ได้แก่ การรับรู้เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิผู้ป่วย การมีความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ การมีพลังในตนเอง และมีแหล่งสนับสนุนช่วยให้พยาบาลวิชาชีพปกป้องผู้ป่วยได้ ซึ่งทำให้เกิดผลที่ตามมา คือ ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามสิทธิพื้นฐานได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย รวมทั้งรู้สิทธิของตนเองและรักษาสิทธิให้กับตนเองได้ผลการวิจัยที่ได้สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถการปกป้องสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้บริหารทางการพยาบาลสามารถนำเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องมาใช้สนับสนุนพยาบาลวิชาชีพในกระบวนการปกป้องสิทธิผู้ป่วย ซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3424
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
nus24n2p27-41.pdf348.67 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น