กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3390
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของครู ด้านการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Multi-level factors affecting the teachers' core competency on team work in secondary schools under the office of basic education commission
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สถาพร พฤฑฒิกุล
เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
สมศักดิ์ ลิลา
มหาวิยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การทำงานเป็นทีม
ครู - - การทำงานเป็นทีม
ครูมัธยมศึกษา - - การทำงานเป็นทีม
สมรรถนะ
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2559
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3390
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
eduman10n1p17-30.pdf1.75 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น