กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/339
ชื่อเรื่อง: อนุกรมวิธานของหอยทะเลฝาคู่ บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย (จังหวัดชลบุรีและระยอง)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Taxonomic study on marine bivalues form the Eastern coast of Thailand. (Chonburi and Rayoung provinces
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กิติธร สรรพานิช
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หอยทะเลฝาคู่ - - ชายฝั่งทะเล - - ชลบุรี - - วิจัย
หอยทะเลฝาคู่ - - ชายฝั่งทะเล - - ระยอง - - วิจัย
วันที่เผยแพร่: 2534
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการเก็บรวบรวมตัวอย่างหอยทะเลฝาคู่จากท่าเทียบเรือประมงอวนลาก ตลอดจนเกาะต่างๆ และพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยทำการรวมตัวอย่างบางส่วนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2536 – พฤษภาคม 2537 พบตัวอย่างหอยทะเลฝาคู่ทั้งหมด 22 ครอบครัว 51 สกุล 70 ชนิด โดยพบในจังหวัดชลบุรี 43 ชนิด จังหวัดระยอง 44 ชนิด และพบทั้งสองจังหวัด 17 ชนิด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/339
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น