กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3367
ชื่อเรื่อง: Anti the piracy on the international law of the sea
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Kaweepol Sawangpaew
Sujitra Jai-ue
Faculty of Logistics
Faculty of Political Science and Law
คำสำคัญ: International law
Law of the sea
Pirates
สาขานิติศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2559
บทคัดย่อ: The voluminous legal literature on regional law of the sea has concentrated mostly around the world but will specific about Somalia, Straits of Malacca And south Asia sea with cursory about history, how to rob, protection measures. If any treatment of the problems in other regions However, after the signing of the International on The Law of The Seas 1982 Convention lf any treatment of the problems in other regions. However, after the signing of the 1982 Law of the sea Convention, which is intended to be a universal treaty, time is ripe for the consideration of variousaspects of the application of the provisions for the Convention to all privateer regions The issue of piracy will be dealt with in this artical. The countries covered are Somalia, Straits of Malacca And South Asia sea. Notwithstanding. relevant extra-regional implications or will be taken into account where appropriate to apply aspects for the pirate solution.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3367
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
politic8n1p507-538.pdf1.31 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น