กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3361
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorวงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี
dc.contributor.authorปกรณ์ ปรีชาภรณ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:23:22Z
dc.date.available2019-03-25T09:23:22Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3361
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการทำงานth_TH
dc.subjectการรับรู้th_TH
dc.subjectคุณภาพชีวิตการทำงานth_TH
dc.subjectพนักงานธนาคารth_TH
dc.subjectสาขาสังคมวิทยาth_TH
dc.titleความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ลักษณะของงานกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารรัฐวิสาหกิจและธนาคารพาณิชย์เอกชน: กรณีศึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคาร CIMB Thaith_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue3
dc.volume8
dc.year2559
dc.journalวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and law
dc.page169-206.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
politic8n3p169-206.pdf1.26 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น