กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3317
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวและดัชนีความแตกต่างพืชพรรณของพื้นที่นาข้าวในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตจากข้อมูลดาวเทียม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The relationships between land surface temperature and NDVI of paddy rice areas in stages of growth from satellite data
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นฤมล อินทรวิเชียร
สุพรรณ กาญจนธรรม
แก้ว นวลฉวี
วลดา เดชะพงศ์ธนา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
คำสำคัญ: ข้าว - - การปลูก
ข้าว - - การเจริญเติบโต
ดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2559
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิพื้นผิวและค่าดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ (NDVI) ของพื้นที่นาข้าวจำนวน 4 ระยะการเจริญเติบโต ประกอบด้วย ระยะกล้า ระยะแตกกอ ระยะตั้งท้อง ระยะน้ำนมและข้าวสุก (ข้าวที่ปลูกตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) พร้อมกับวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าทั้งสองนี้ ในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8 บันทึกภาพวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จำนวนทั้งสิ้น 11 ช่วงคลื่น แต่ในงานวิจัยนี้นำมาใช้เพียง 4 ช่วงคลื่น ได้แก่ ช่วงคลื่น 1 สีแดง ช่วงคลื่น 2 อินฟราเรดใกล้ ช่วงคลื่น 3 อินฟราเรดความร้อน (ช่วงคลื่นที่ 10) และช่วงคลื่น 4 อินฟราเรดความร้อน (ช่วงคลื่นที่ 11) ที่ผ่านกระบวนการปรับแก้เชิงเรขาคณิตแล้ว พร้อมกับเก็บข้อมูลตัวอย่างพื้นที่นาข้าวแต่ละระยะการเจริญเติบโตในภาคสนาม ณ วันที่ 17พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จากนั้นนำข้อมูล 4 ช่วง คลื่นนี้มาผ่านกระบวนการคำนวณอุณหภูมิพื้นผิวด้วยหลักการ Split-Window และคำนวณค่า NDVI แล้วพบว่า ค่าอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยของพื้นที่นาข้าวระยะที่ 1 มีค่าสูงที่สุดเท่ากับ 32.62 เซลเซียส รองลงมาคือพื้นที่นาข้าวระยะที่ 2, 4 และ 3 มีค่าอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยท่ากับ 33.23, 30.93 และ 30.15 เซลเซียส ตามลำดับิในขณะที่ค่า NDVI เฉลี่ยของพื้นที่นาข้าวระยะที่ 3 มีค่าสูงที่สุดเท่ากับ 0.76 รองลงมาคือพื้นที่นาข้าวระยะที่ 4, 2 และ 1 มีค่า NDVI เฉลี่ยเท่ากับ 0.69, 0.68 และ 0.25 ตามลำดับ ซึ่งเมื่อทำการวิเคราะห์การถดถอย เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพิเนผิวกับค่า NDVI พบว่า ความสัมพันธ์ในทิศทางลบหรือแปรผกผันกัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3317
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
gtb1n2p14-30.pdf1.44 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น