กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3316
ชื่อเรื่อง: การจัดทำแผนที่ลักษณะทางธรณีของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Mapping of geological features of tourist attractions in Chanthaburi province using geoinformation technology
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ณรงค์ พลีรักษ์
ดำรงชัย รอบรู้
สุพรรณ กาญจนธรรม
แก้ว นวลฉวี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
คำสำคัญ: การทำแผนที่
ธรณีวิทยา
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
แผนที่
แผนที่ท่องเที่ยว
วันที่เผยแพร่: 2559
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนที่ลักษณะทางธรณีของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ หาดเจ้าหลาว น้ำตกเขาสอยดาว และถ้ำเขาวง การวิเคราะห์ลักษณะทางธรณีโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ร่วมกับการสำรวจภาคสนามเพื่อหาสภาพที่ถูกต้อง ได้แก่ ลักษณะหินและดิน และลักษณะทางกายภาพทั่วไป จากนั้นจัดทำแผนที่ธรณีชั้นหินและชุดดินของแหล่งท่องเที่ยว จากผลการวิจัยพบว่า ลักษณะสัณฐานของแหล่งท่องเที่ยวจำแนกเป็นชายฝั่งทะเล น้ำตก และถ้ำ ธรณีชั้นหินแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ หมวดหินเขาวง หมวดหินสระแก้ว หมวดหินโป่งน้ำร้อน หมวดหินแหลมสิงห์ ตะกอนชายหาดและโคลนทะเล ตะกอนตะพักและตะกอนเศษหินเชิงเขา และหินแกรนิตสัณฐานแหล่งท่องเที่ยวบางประเภทอาจมีทั้งตะกอนทรายและหินแกรนิต เช่น น้ำตกเขาสอยดาว ส่วนชุดดินสามารถจำแนกได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ชุดดินหัวหิน ชุดดินระนอง ชุดดินผักกาด ชุดดินคลองซาก & ชุดดินหนองคล้า ชุดดินคลองเต็ง และพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3316
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
gtb1n2p1-13.pdf1.64 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น