กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3307
ชื่อเรื่อง: ความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนในโรงเรียนจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Needs for skill development among Chinese teachers in schools
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณี เดียวอิศเรศ
Li Juan
คำสำคัญ: การพัฒนาบุคลากร
ครู - - จีน
ครูภาษา
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนในโรงเรียนจังหวัดชลบุรี ในขอบข่ายงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการสอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวัฒนธรรมไทย ด้านการใช้ภาษาไทย ด้านมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพ และเพื่อเปรียบเทียบความต้องการเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู จำแนกตามเพศ อายุ การศึกษาด้านวิชาชีพครู ประสบการณ์ในการทำงาน และระดับชั้นที่สอน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนในโรงเรียนทั้งสังกัดภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี ในปีการศึกษา 2556 จำนวน 86 คน ซึ่งเลือกวิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 34 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้ Least Significant Difference (LSD) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนในโรงเรียนจังหวัดชลบุรีที่ศึกษาส่วนใหญ่เป้นเพศหญิง (ร้อยละ 84.1) มีอายุระหว่าง 20-25 ปี (ร้อยละ 65.1) จบปริญญาตรีหรือโททางสาขาอื่น (ร้อยละ 58.1) มีประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 1 ปี (ร้อยละ 65.1) สอนในระดับชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ 43.0) ครูชาวจีนมีความต้องการพัฒนาศักยภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.79, SD = 0.54) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความต้องการเป้นอันดับที่ 1 คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพ (X = 4.13, SD = 0.76) รองลงมาคือ ด้านการใช้ภาษาไทย (X = 3.99, SD = 0.82) และอันดับที่ 3 คือ ด้านวัมนธรรมไทย (X = 3.93, SD = 0.88) ผลทดสอบสมมติฐาน พบว่า ครูจีนที่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 20-25 ปี และมีประสบการณ์ในการสอนที่โรงเรียนของไทยต่ำกว่า 1 ปี มีความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาไทยมากกว่าครูในกลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <.05)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3307
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
bsn3n2p19-31.pdf230.21 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น