กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3264
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The study on leadership behavior of school administrator that affecting to teachers' performance motivation in schools under the Office of Secondary Educational Service Area 28
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมุทร ชำนาญ
สุรัตน์ ไชยชมภู
สุนันทา ศรีบุญนำ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การจูงใจในการทำงาน
ผู้นำ
ผู้บริหารโรงเรียน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2559
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3264
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edu27n1p169-181.pdf252.81 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น