กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3229
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสิณาภรณ์ แท่นศิลา
dc.contributor.authorผลาดร สุวรรณโพธิ์
dc.contributor.authorคงรัฐ นวลแปง
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:25Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:25Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3229
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยกับเกณฑ์ที่ร้อยละ 70 2) เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเยนรู้แบบอุปนัยเหณฑ์ร้อยละ 70 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนชลกัลยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 530 คนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำวน 49 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย จำนวน 8 แผน 2)แบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.852 และ 3) แบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.716 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการมดสอบที (t-test for One Sample) ผลการวิจัยพบว่า 1. มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดกิจกรรอุปนัยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องความร็เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์th_TH
dc.subjectคณิตศาสตร์ - - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)th_TH
dc.subjectคณิตศาสตร์ - - กิจกรรมการเรียนการสอนth_TH
dc.titleผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2th_TH
dc.title.alternativeEffects of inductive learning activity on mathematical concept and reasoning ability in basic knowledge on real numbers of mathayomsuksa two studentsen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue3
dc.volume26
dc.year2558
dc.description.abstractalternativeThe purposes of this research were 1) to compare mathematical concept in basic knowledge on real numbers of Mathayomsuksa Two after learning with inductive learning activity with the criterion of 70 % and 2) to compare mathematical reasoning ability in basic knowledge on real numbers of Mathayomsuksa Two after learning with inductive learning activity with the criterion of 70 % The popular used for this research was 530 Mathayomsuksa Two students in second semester of the 2014 academic year at Chonkanyanukoon School, Chonburi. The sample, selected by cluster random sampling technique, was 49 Mathayomsuksa Two students in second semester of 2557 school year. The research instrument used in this research consisted of 1) eight lesson plans of inductive learning activity 2) Mathayomsuksa concept test with the reliability of 0.852 and 3) Mathayomsuksa reasoning ability test with reliability of 0.716. The statistics used for analazing the collected data were mean, percentage, standard deviation and t-test for one sample. Research results found that 1. Mathematical concept in basic knowledge on real numbers of Mathayomsuksa Two after inductive learning activity was statistically higher than the criterion of 70 % at .01 level. 2. Mathematical reasoning ability in basic knowledge on real numbers of Mathayomsuksa Two after inductive learning activity was statistically higher than the criterion of 70 % at .01 level.en
dc.journalวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University
dc.page28-40.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edu26n3p28-40.pdf139.9 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น