กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3224
ชื่อเรื่อง: ขาดฉัน (ประจำเดือน) แล้วเธอจะรู้สึก
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ดารัสนี โพธารส
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ระดู
วัยหมดระดู
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2540
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3224
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p35-45.pdf813.55 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น