กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3223
ชื่อเรื่อง: คู่มือการเขียนรายงานกรณีศึกษา โดยใช้ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Guidline on Writing a Case Study Report Involing Orem's General Theory of Nursing
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภาวนา กีรติยุตวงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การพยาบาล
การเขียนทางวิชาการ
บันทึกการพยาบาล
วิทยานิพนธ์
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2540
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3223
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p19-26.pdf603.27 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น