กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/32
ชื่อเรื่อง: คุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
เชิดชัย ชาญสมุทร
จิรกรณ์ ศิริประเสริฐ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: กิจกรรมของนักศึกษา - - ไทย
คุณภาพชีวิต
นักศึกษา - - ไทย - - การดำเนินชีวิต
สถาบันอุดมศึกษา - - ไทย
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: คุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยไทยในประเด็นที่ครอบคลุมในส่วนของคุณภาพของประสบการณ์ในระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัย สิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนเป้าหมายดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่นิสิตนักศึกษาคาดหวังที่จะได้รับจากสถาบันการศึกษาของตนเองด้วย คือ เป้าหมายหลักของการวิจัยครั้งนี้ และเป็นการศึกษาที่ต่อเนื่องและขยายผลจากการศึกษาในสถาบันเดียวมาก่อนด้วย (นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร และจิรกรณ์ ศิริประเสริฐ, 2544) โดยทำการสำรวจนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ภายใต้การกำกับของทบวงมหาวิทยาลัยจำนวน 19 สถาบัน ทั้งของรัฐและเอกชน ที่อยู่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยใช้แบบสอบถามประสบการณ์ชีวิตของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (College Student Experience Questionnaire: CSEQ) ของเพส (Pace, 1990) ที่ได้แปลและปรับปรุงให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยไทยมากขึ้นกว่าการวิจัยครั้งแรก และทำการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้ค่าเท่ากับ .97 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่และร้อยละ พบว่าคุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไทย มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับคุณภาพของงาน สภาพแวดล้อม ละความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยไทยทั้งในแง่ของประสบการณ์เกี่ยวกับงาน (กิจกรรม) สภาพแวดล้อมและความคาดหวังที่จะได้รับจากมหาวิทยาลัยมีช่องว่างสำหรับการพัฒนาไปสู่เป้าหมายของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อีกมาก อย่างไรก็ตามแบบสอบถามที่เก็บเพื่อการศึกษาครั้งนี้หลายฉบับไม่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ได้ อันน่าจะมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความยาวของแบบสอบถาม อย่างไรก็ตามถ้าผู้ตอบแบบสอบถามตระหนักและมีความอดทนในการตอบอย่างจริงจัง ก็จะเกิดการเรียนรู้และมองเห็นคุณภาพชีวิตการเป็นนิสิตนักศึกษาที่ตนเองเป็นและน่าจะเป็นอย่างดีการหาเครือข่ายและกลุ่มนักวิจัยตามสถาบันการศึกษาให้มากขึ้น เก็บข้อมูลที่จริงจังและได้จำนวนมาก เป็นเวลาหลายปี ก็น่าจะช่วยให้เกิดเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่จะช่วยนำไปพัฒนาสถาบันการศึกษาของตนเองได้มากขึ้น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/32
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2545_011.pdf5.23 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น