กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3197
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorวิมลรัตน์ จตุรานนท์
dc.contributor.authorเสรี ชัดแช้ม
dc.contributor.authorสุนทร บำเรอราช
dc.contributor.authorลัดดาวัลย์ มีทอง
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:23Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:23Z
dc.date.issued2550
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3197
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการวางแผนหลักสูตรth_TH
dc.subjectการศึกษา - - หลักสูตรth_TH
dc.subjectภูมิปัญญาชาวบ้านth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.subjectหลักสูตรth_TH
dc.titleการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4th_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume1
dc.year2550
dc.journalวารสารหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of curriculum and instruction
dc.page55-64.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p55-64.pdf1.1 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น