กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3195
ชื่อเรื่อง: ภาระงานเบื้องแรกของการพัฒนาหลักสูตร
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุนทร บำเรอราช
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การวางแผนหลักสูตร
การศึกษา - - หลักสูตร
ระบบการเรียนการสอน - - การออกแบบ
หลักสูตร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2545
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3195
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
1-7.pdf287.76 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น