กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3122
ชื่อเรื่อง: ความคิดวิจารณญาณ : ตอนที่ 2 การพัฒนาความคิดวิจารณญาณ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Critical Thinking : Part II Development of Critical Thinking
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รัชนีวรรณ รอส
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การพยาบาล - - การศึกษาและการสอน
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความคิดและการคิด
ทักษะทางการคิด
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2544
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3122
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p55-68.pdf3.99 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น