กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3117
ชื่อเรื่อง: การหย่าเครื่องช่วยหายใจ (ตอนที่ 2 ระยะการหย่าเครื่องช่วยหายใจ)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การหายใจ - - การพยาบาล
ทางเดินหายใจ - - โรค
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องช่วยหายใจ
วันที่เผยแพร่: 2545
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3117
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p33-38.pdf1.83 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น