กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/310
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปโดยใช้ทฤษฎี Constructionism สำหรับโรงเรียนในจังหวัดระยอง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปริญญา ทองสอน
ฉลอง ทับศรี
วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การวางแผนหลักสูตร - - วิจัย
การศึกษา - - หลักสูตร
ระบบการเรียนการสอน
สาขาการศึกษา
แผนการสอน
หลักสูตร - - วิจัย
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/310
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น