กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3086
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The relationship between competency of school principals and job satisfaction of teachers in schoold under Chonburi Primary Educational Service Area Office 1
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์
รุ่งทิพย์ เฉกแสงทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ครู - - ความพอใจในการทำงาน
ความพอใจในการทำงาน
ความสามารถทางการบริหาร
ผู้บริหารโรงเรียน
สมรรถนะ
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย จำแนกตามเพศวุฒิการศึกษา และเขตอำเภอที่ตั้ง รวมทั้งหาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 296 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง.01--.78 และ .28-..70 มีค่าความเชื่อมั่นเป็น .90 และ .93 สถิติที่ใช้ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบค่าที และสหสัมพันธ์แบบเพียสัน ผลการวิจัยพบว่า 1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูาในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านศักยภาพในการเป็นผู้นำ และด้านความเฉียบคมทางการบริหาร 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่นโยบายและการบริหารเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล ความสำเร็จในหน้าที่การงาน 3. เปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามสถานภาพดังนี้ จำแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ จำแนกตามวุฒิการศึกษา โดบรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ จำแนกตามเขตอำเภอที่ตั้ง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 4. เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู จำแนกตามสถานภาพดังนี้ จำแนกตามเพศ จำแนกตามเขตอำเภอที่ตั้ง จำแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้านบางด้าน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 5. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3086
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusocial10n2p145_154.pdf136.33 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น