กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3066
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตคู่ของนักศึกษาที่อยู่ด้วยกันก่อนสมรส
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors Relate to Marital Quality Among Pre-Marital College Cohabitors
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
วรรณี เดียวอิศเรศ
นิรมล ธีระไตรรักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: นักศึกษา - - พฤติกรรมทางเพศ
เพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส
เพศสัมพันธ์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2548
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3066
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p23-36.pdf245.14 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น