กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3056
ชื่อเรื่อง: การใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา.
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The nursing process implementation of professional nurses in Burapha University Hospital
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กฤษณา นรนราพันธ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: การพยาบาล
พยาบาล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2548
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3056
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p26-40.pdf382.33 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น