กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3052
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกในชีวิตของผู้ดูแลเด็กโรคธาลัสซีเมียที่บ้านในเขตภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors Influencing Well-Being of Thalassemic Children' s Caregivers at Home in The Eastern Region
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รัชนี สรรเสริญ
สุพัฒศิริ บุญยะวัตร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ธาลัสสีเมียในเด็ก - - ไทย (ภาคตะวันออก)
ผู้ดูแลเด็ก
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
เด็ก - - การดูแล
วันที่เผยแพร่: 2548
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3052
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p55-70.pdf10.8 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น