กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3049
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบในการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติที่บางแสน จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A purpose model of establishment for international school in Bangsaen Chon-Buri province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธร สุนทรายุทธ
พงศ์เทพ จิระโร
สายสุนีย์ หาญชนะพล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การศึกษานานาชาติ - - ไทย - - บางแสน (ชลบุรี)
โรงเรียนนานาชาติ - - ไทย - - บางแสน (ชลบุรี)
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติที่บางแสน จังหวัดชลบุรี โดยการใช้เทคนิควิจัยอนาคต (EDFR) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติที่บางแสน จังหวัดชลบุรี ทั้ง 3 ด้าน มีดังนี้ ด้านคุณลักษณะทางกายภาพ โรงเรียนก่อตั้งในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมดีและมีการคมนาคมสะดวก มีสิ่งก่อสร้างคำนึงถึงความปลอดภัย สร้างสรรค์และใช้งานได้จริง ในบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติ และให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนบ้าน มีห้องประกอบการต่าง ๆ ครบถ้วน จัดห้องเรียนและพื้นที่โดยรอบให้กระตุ้นและเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยเน้นธรรมชาติผสมผสานกับความโดดเด่นของบางแสน เช่น องค์ความรู้ หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทางทะเล และจัดบริการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนอย่างแท้จริง ขนาดของโรงเรียนสอดคล้องกับความพร้อมและนโยบายของผู้ก่อตั้ง โดยมีอัตราส่วนของนักเรียน ต่อห้องเรียนตามเกณฑ์กำหนด เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการบริหารจัดการ ผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารจัดการด้านวิชาการ ผู้จัดการเป็นผู้บริหารจัดการทั่วไป มีตัวแทนครูและผู้ปกครองในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโดยให้บุคลากรทุกคน ตระหนักถึงนโยบายของโรงเรียน รู้จักขอบเขตการทำงานและปฏิบัติตาม เพื่อที่ทุกฝ่ายก้าวไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ให้พิจารณาคุณสมบัติของทุกตำแหน่งทั้งความรู้ความสามารถ (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และด้านศีลธรรม (MQ) โดยเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนต่ำ ในขณะที่โรงเรียนยังสามารถดำเนินกิจการได้ ด้านคุณภาพกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณผ่านการเรียนและการเล่น ผ่านศิลปะ ดนตรีและกีฬา ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมทุกด้านและพร้อมในการเรียนระดับชั้นต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3049
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusocial10n2p18_27.pdf140.54 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น