กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3048
ชื่อเรื่อง: ผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีภาระและความผาสุกในชีวิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of Self-help Group on Perceived Burden and Well-being of Caregivers of The Elderly wtih Dementia
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
วารี กังใจ
อรวรรณ แผนคง
คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ - - การดูแล
ภาวะสมองเสื่อม
สมอง - - โรค
โรคอัลไซเมอร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2549
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3048
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p47-57.pdf298.74 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น